logo
Wersja dla niedowidzących
  PUP Olesno
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Strona PUP
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
plus Majątek
minus Elektroniczny Urząd Podawczy
 OFERTY PRACY
minus Oferty PUP Olesno
minus Oferty EURES
 CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Informacje podstawowe o CAZ
plus INSTRUMENTY RYNKU PRACY
plus USŁUGI RYNKU PRACY
 AKTUALNOŚCI
minus Z PUP Olesno
 WNIOSKI I FORMULARZE
minus Druki do pobrania
 ABC bezrobotnego i poszukującego pracy
minus Przyznanie statusu osoby poszukującej pracy
minus Przyznanie statusu osoby bezrobotnej
minus Dokumenty wymagane do rejestracji bezrobotnego i poszukującego pracy
minus Prawa i obowiązki osoby bezrobotnej
minus Prawa i obowiązki osoby poszukującej pracy
 ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH
minus Zasiłek dla bezrobotnych
minus Dodatek aktywizacyjny
minus Świadczenia dla rolników zwalnianych z pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE BEZROBOTNYCH
minus Ubezpieczenie zdrowotne
 UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO, POSZUKUJĄCEGO PRACY
minus Wyrejestrowanie z ewidencji bezrobotnych
minus Wyrejestrowanie z ewidencji poszukujących pracy
 EFS
minus Co to jest EFS?
minus Aktualności
minus Ogłoszenia
plus ZPORR
 STATYSTYKA RYNKU PRACY
minus STATYSTYKA POWIAT OLESKI
minus Statystyka Krajowa
 PRAWO PRACY
minus Ustawy i rozporządzenia
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Dostęp do informacji Publicznej
minus Dostęp do informacji Publicznej nie udostępnionej w BIP
minus Skróty
 Nabór do pracy
minus Aktualne rekrutacje
minus Postępowania w toku
minus Wyniki postępowań
minus Archiwum rekrutacji
 Informacje
plus Uchwały
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
A A A


  Budynek PUP Olesno

POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNIE
ul. Dworcowa 4, 46-300 OLESNO
tel. 34/359-79-18,  34/359-78-96
fax. 34/3505 980

Adresy e-mail:
poczta

 Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie informuje, że odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną są udzielane wyłącznie w sytuacji, kiedy e-mail zawiera przynajmniej temat wiadomości oraz imię i nazwisko osoby piszącej.

 

 

 Polecamy: 

 

Centralna baza ofert pracy

 

eures

 

 

UWAGA!!! Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za podawanie przez instytucje
szkoleniowe w swoich ofertach adnotacji, że oferowane przez instytucję
szkolenia mogą być finansowane za środków Funduszu Pracy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informuję że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie, ul. Dworcowa 4, 46-300 Olesno, tel. 34 3597918, 34 3597896, e-mail: opol@praca.gov.pl .

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest przez e-mail: iod@pupolesno.pl, tel. 34 359-79-18, 34 359-78-96.

 3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu niezbędnym do wykonania zadań wynikających z przepisów prawa w tym:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.,

 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 • oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,

 • regulaminu organizacyjnego PUP w Oleśnie.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa oraz umowy powierzenia danych do przetwarzania /np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych/.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 3. W związku z przetwarzaniem przez PUP w Oleśnie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor PUP w Oleśnie,

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych przypadkach, w których PUP w Oleśnie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których PUP w Oleśnie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PUP w Oleśnie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy.

 3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

corner   corner